muaba‑benn laabaal yen tuona

Matieog Laabamann

A bu fid g cenŋ Yendu Kadapaaɔnŋ liinu ne buol ne. A gii bua ŋan gii nyuan l liinu diɛni, ŋan nyii ne : Matieog Laabamann kadaad .