muaba‑benn laabaal yen tuona

Tuona laabaal

ATAPEB tuonsunna suun caga ŋantaa n i. Cincinn cagl tie Yendu Kadaaɔg maam lebdu tuonn. Munle po cagl tie ciɛnm kalaatu tuonn. Muntaa po cagl tie Yendu Kadaaɔg maam muandu tuonn k b suun yen jaanddied canbaa‑nba i.

A gii bua ŋan diid ATAPEB tuonsunna yen tuoncaga fuodi, ŋan nyii ne : ATAPEB .