muaba‑benn laabaal yen tuona

Kadafand

A gii bua ŋan daa kadaad nba be ne buol, ŋan diɛn'ti yen a emel k tin ŋɔn'a ŋan bu tien nand g la'l. Yiɛl be tinŋ ne k a bu fid g diɛn'ti.