muaba‑benn laabaal yen tuona

Yiesu tundl

Yani nba be ne buol bo tu be kasiɛd nba ninŋ k b yi'l "Yiesu tundl". Kann lanma nba k i la yani sana juoug ŋɔnŋ naan buol k l be "T dond Yendu yen yani" kadaaɔg n ninŋ.

Yin gaal yin bua yani nba kul g tan cenŋ siɛnyoug i kukua lann i kaa yen lieb. I gii bua yin diid l yani kadaaɔg, yin nyii banm nba be ne : Yani kadaaɔg .